Mål for undersøkelsen

Å kartlegge type og utbredelse av skade på hjernen, skallen og blodkar forårsaket av direkte slag mot hodet, eller ved bil- eller fallulykker. Hjernen kan skades også uten direkte slag mot skallen fordi hjernen vil fortsette sin bevegelse selv om kroppen og/eller hodet står stille. Type skade har betydning for den akutte behandling, oppfølging og de langsiktige konsekvensene av skaden. Det er ikke uvanlig at det utføres MR undersøkelser flere ganger i løpet av behandlingen og oppfølgingen. MR bilder kan også brukes som dokumentasjon av skadens alvorlighetsgrad og omfang i forbindelse med rettssak og/eller erstatningsspørsmål.

 

Metode

Flere forskjellige typer MR bilder blir tatt for å framstille hjernen, og derfor varer undersøkelsen mellom 25-60 minutter. 
Slag mot hodet, bil- eller fallulykker kan resultere i knusning av hjernevev der hjernen har vært direkte utsatt for sterke krefter. Ulike typer blodkar kan også bli revet over og forårsake forskjellige typer blødninger. Hvit substans som består av hjernecellenes utløpere og forbinder ulike hjerneområder, er spesielt følsom for brå hastighetsendringene som oppstår når kroppen plutselig stoppes, som i et fall eller når en bil kolliderer, mens hjernen framdeles kan beveges seg inne i hjerneskallen. Denne type skade gir diffust utbredt hvit substans skade. Avhengig av kraften i skadeøyeblikket vil slik diffus skade i hvit substans omfatte kun øvre områder i hjernen eller med mer alvorlig skade også hvit substans i dypt av hjernen. Når hjerneceller og blodkar skades i ulykker, vil det oppstå hevelse i det skadete vevet i akuttfasen. Hevelse kan føre til dårligere blodforsyning til aktuelle hjerneområde. Det gjør at hjernevevet kan bli påført ytterligere skade pga manglende blodtilførsel.

 

Resultatet av undersøkelsen

Ved å sammenfatte resultatene fra de ulike MR bildetypene gir røntgenlegen beskrivelse av type(r) hjerneskade som foreligger, og hvis MR er tatt gjentatte ganger hvordan forholdene i hjernen forandrer seg over tid.
MR bildene kan brukes både i akutt fasen og senere etter hodeskaden for å stille diagnoser og/eller tilpasse behandling og oppfølging.


MR-bilder som viser 3 ulike typer skader som kan oppstå hos pasienter med traumatiske hjerneskader. Bilde A viser knusningsskader, bilde B viser blødninger og bilde C viser diffuse aksonale skader.

 


Bilder viser hovedforbindelse mellom hjernehavldelene kalt hjernebroen (corpus callosum) hos friske og pasienter med traumatiske hjerneskader. Som bildene viser har mye av forbindelser gått tapt hos pasienter.