Trondheim TBI (traumatic brain injury) gruppe har flere studier som til sammen utgjør en prospektiv biobank og database som startet i 2004. Kun data som kan brukes sammen med MR data omtales her.

Hovedansvarlig: Overlege og professor Anne Vik, Avdeling for nevrokirurgi/St. Olav Hospital og Institutt for nevromedisin/NTNU.
Ansvarlige for underprosjekter: Overlege og 1. amanuensis Toril Skandsen, Avdeling for fysikalsk medisin/St. Olav og Institutt for nevromedisin/NTNU, og Asta Håberg, leder for nasjonal kompetansetjenest for fMRI/ Klinikk for bildediagsnotikk/St. Olav og professor ved Instiutt for nevromedisin/NTNU

Moderat og alvorlig hodeskade (regional)
Beskrivelse
Prospektiv forskningsstudie/database med alle pasienter med moderat og alvorlig traumatisk hjerneskade innlagt akutt ved St. Olavs hospital

Databasens formål relatert til MR-data
1. Utprøve og utvikle sensitive MR-metoder, inkludert analysemetoder, for beskrivelse av skadetype og -omfang
2. Finne ut når i forløpet ulike MR-metoder er best egnet for beskrivelse av skadeomfang
3. Finne ut hvilke MR-avbildningsmetode(r)/analyse(r) fra akuttfasen som best predikerer utkomme i kronisk fase
4. Øke kunnskap om patofysiologi ved traumatisk hjerneskade

Kliniske data
Akuttfasen (skademekanisme, GCS skår for bevissthetsgradering og nevrologiske funn, blodprøver, CT-funn, samt data fra intensiv og nevrokirurgisk behandling), oppfølgingsdata etter 3 måneder for noen pasienter, 6 måneder, 12 måneder og 5 år (ulike utkomme parametere).

MR avbildning hjerne
Hodeskadeprotokoll akutt fase, 3 måneder, 12 måneder og > 2 år

Oppsummering av hovedresultat
Tidlig MR i akuttfasen er viktig om hele skadeomfanget skal dokumenteres. Noen av skadene som påvises i hjernevevet i akuttfasen er ikke lenger synlige i MR-bildet etter 3 måneder ved bruk av vanlige kliniske MR-teknikker, men kan påvises ved mer avanserte teknikker. Videre kan MR tatt i akuttfasen bedre predikere utkomme i kronisk fase enn bare CT.  Endringer i makroskopisk og mikroskopisk struktur har et dynamisk forløp og fortsetter hos mange pasienter også i kronisk fase. Forandringene i hjernen er assosierte både med skademekanisme og endringer i funksjonsnivå. I kronisk fase bruker en person med moderat eller alvorlig traumatisk hjerneskade hjernenettverk som er mindre effektive for å utføre en oppgave like godt som en person uten hjerneskade. Objektive funn på endret hjerneaktivering finnes hos hodeskadepasienter som ikke har målbart nedsatt kognitiv funksjon, men som selv opplever endringer fra før skaden inntraff. Data bearbeiding og analyse foregår fortsatt på dette materiale.

 

Lette og moderat hodeskade (regional)

Beskrivelse
Prospektivdatabase med pasienter med lette og moderat hjerneskade innlagt ved St. Olavs hospital eller evaluert ved lokale legevakt i perioden 2013-2018.

Biobankens formål relatert til MR data
1. Når er MR indisert ved lette hodeskader?
2. Gir akutt MR ytterligere informasjon sammenliknet med akutt CT for lette hodeskader? 
3. Utprøve og utvikle sensitive nye MR metoder, inkludert analyse metoder, for beskrivelse av skadetype og -omfang
4. Finne ut hvilke MR avbildningsmetode(r)/analyse(r) fra akuttfasen som best predikerer utkomme i kronisk fase
5. Økt kunnskap om patofysiologi ved lette hodeskade

 

Centre TBI study (FP7) (internasjonal)

Beskrivelse
EU studie finansiert av det syvende rammeprogrammet (FP7).For detaljer se https://www.center-tbi.eu/.
Alle typer hodeskadepasienter inkluderes (lette, moderate og alvorlige): 70 sentre i Europa. Studien er pågående, men St.Olavs Hospital er ferdig med inklusjon i desember 2015.

Studiens hovedformål i forhold til MR-data
1. Utprøve og utvikle sensitive MR-metoder, inkludert analysemetoder, for beskrivelse av skadetype og -omfang
2. Finne ut når i forløpet ulike MR-metoder er best egnet for beskrivelse av skadeomfang
3. Finne ut hvikle MR-avbildningsmetode(r)/analyse(r) fra akuttfasen som best predikerer utkomme i kronisk fase
4. Økt kunnskap om patofysiologi ved hodeskader
5. Initiere internasjonale retningslinjer for bruk av MR ved hodeskade

Omfattende kliniske data fra akuttfasen (traumemekanisme, GCS-skår for bevissthetsgradering og nevrologiske funn, kliniske blodprøver, CT-funn, samt data og fra intensiv og nevrokirurgisk behandling og prognosebedømming).

Omfattende blodprøvetaking for senere analyse av genetikk og hjernebiomarkører: <24 t, 2-4 uker, 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder og 2 år (varierende antall).

Omfattende oppfølgingsdata etter 2-4 uker, 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder og 2 år (varierende antall undersøkelser).

MR avbildning hjerne: Hodeskadeprotokoll < 72 timer, 2-4 uker, 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder og 2 år (varierende antall undersøkelser).