Prospektiv innsamling av data fra pasienter operert for intrakraniale svulster ble startet ved Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital i 2007. Bildevariabler (MR/Ultralyd), kliniske data, pasientrapporterte data (inklusiv livskvalitetsmåinger med oppfølginger) er innsamlet på om lag 800 pasienter og har resultert i en rekke publikasjoner. Fra desember 2015 er datainnsamlingen ytterligere utvidet og man opprettet da et regionalt forskningsregister, Midt-Norsk hjernesvulstregister. Samtidig er MR-protokollene utvidet og harmoniserte. Knyttet til forskningsregisteret er også blod og vev lagret i biobank hos pasienter som samtykker til dette.  Lokalisasjonsspesifikke biopsier blir lagret hos pasienter med gliom som muliggjør mer direkte kobling mellom bildedata (eks MR-signal i ulike sekvenser) og molekylær biologi og svulstenes genetikk. Ca. 150 pasienter vil bli inkludert årlig i registeret.

Kun data som kan brukes sammen med MR data omtales her.

Hovedansvarlig:

Overlege og professor Ole Solheim
Avdeling for nevrokirurgi/St. Olav og Institutt for nevromedisin/NTNU.

Ansvarlige for underprosjekt /MR:

Overlege og 1. amanuensis Erik M Berntsen
Nasjonal kompetansetjeneste for fMRI/ Klinikk for bildediagnostikk /St. Olav og Institutt for sirkulasjon og bildedannelse/NTNU.

Biobankens formål relatert til MR data:

1. Gjennom studier av genetikk og molekylærbiologi  fra bilde-navigerte svulstbiopsier for å få kunnskap om  hva MR-signalene i intrakraniale svulster betyr
2. Forsøke å forstå maligniseringsprosessen i gliomer – fra lavgradig til høygradig, både genetisk og radiologisk
3. Gjennom sammenslåing av MR-variabler og kliniske variabler (big data) bygge opp hjernekart som kan forklare :
    a. Risiko forbundet ved kirurgi i ulike regioner
    b. Livskvalitet, funksjonsnivå og symptombyrde ved tumor i ulike regioner
    c. Tumorforekomst og genetiske mutasjoner i ulike regioner
4. Evaluere klinisk bruk av kirurgiske verktøy som funksjonelle MR metoder for prekirurgisk planlegging og peroperativt for ultralyd-veiledet 3D navigering. Gjennom dette, identifisere variabler ut fra MR data som kan predikere
    a. Histopatologi og molekylære markører
    b. Overlevelse
    c. Behandlingsrespons
    d. Bivirkinger/komplikasjoner til behandlingen

Oppsummering av hovedresultat

Prekirurgisk informasjon om svulstene og pasientene har betydning for valg av kirurgisk tilgang og målsetning. I en mye omtalt studie kunne vi vise at tidlig kirurgisk reseksjon er assosiert med en betydelig overlevelsesgevinst, sammenlignet med såkalt «watchful waiting» (Jama 2012). Dette har funnet har bidratt til at de fleste nevrokirurger i dag anbefaler tidlig kirurgi hos pasienter med lavgradige gliomer. Gjennom livskvalitetsstudier har vi sett at en aktiv kirurgisk tilnærming ikke nødvendigvis går på bekostning av livskvalitet. Likevel er det en klar og dels undervurdert risiko ved kirurgi hos pasienter med hjernesvulster. Avanserte MR avbildning- og analysemetoder kan gi informasjon om type gliom og tumor patofysiologi og kunne bidra til bedre pasientseleksjon til ulike behandlingsmodaliteter i fremtiden.