Aldersrelaterte forandringer i hjernen

 

Med alderen øker risikoen for hjernesykdommer som hjerneslag, Parkinsons sykdom, demens (for eksempel Alzheimers sykdom og vaskulær demens), hjernetumor og hjernehinne tumor (meningiom ). I tillegg inntreffer aldersbetingede forandringer som ansees som normale aldersforandringer. Det er slike vanlige aldersforandringer som beskrives her.  Noen personer kan ha svært uttalte aldersbetingede forandringer i hjernen, og da vil det beskrives av radiologen som mer tydelig eller uttalt enn forventet i forhold til alderen.

 

Endringer i hjernens størrelse

Det totale hjernevolumet blir mindre med alderen, samtidig som hjerneskallen beholder sin størrelse. Studier av hjernevev med mikroskop viser at det først og fremst er tap av forbindelser og kontaktpunkter mellom hjernecellene og mindre «fyllstoff» ) mellom de ulike cellene i hjernen som gjør at hjernevolumet blir mindre med alderen. Figuren under viser hjernen til en frisk person på 82 år og en frisk person på 16 år. Begge hjernene er normale for alderen.  Den eldre personen har større ventrikler (de væskefylte hulrommene i hjernen markert med gul pil), og tydeligere skille med mer væske mellom hjernevindingene (markert med turkis pil).

Det er stor variasjon blant friske eldre når det gjelder hjernens volum, og det er ikke en enkel sammenheng mellom hjernens størrelse og funksjon. Figuren under viser hjernen til 4 friske personer rundt 74 år. Her kan vi se at det er stor variasjon i hvor stort ventrikkelsystemet er og hvor mye væske det er over overflaten av hjernen. 

 

Hvit substans hyperintensiteter

Hvit substans er hjernevev som består av ”ledningene” (aksonene) som forbinder hjernecellene . Fra rundt 40-årene regnes det som normalt å ha enkelte ”hvite flekker” eller hvit substans hyperintensiteter (rosa pil på figuren). Etter 60 år blir det mer og mer vanlig med slike hvit substans hyperintensiteter. Forandringene ligger rundt ventriklene (de væskefylte hulrommene) og i hvitsubstansen mellom ventrikkelsystemet og hjernens overflate. Selv om alder er det som betyr mest for tilstedeværelse av slike hyperintensiteter, er det ingen enkel sammenheng. Figuren under viser hvit substans hyperintensiteter i tre ulike personer med ulik alder. Det er stor forskjell på hvor mye av hvit substans som er berørt, fra små flekker til sammenhengende områder som omfatter nesten all hvit substans.  

Undersøkelser med mikroskop av slike hyperintensiteter viser ulike typer forandringer. Det kan være fra litt arrvev mellom aksonene til at aksonene er helt borte og erstattet av arrvev. Hvit substans hyperintensiteter ansees å komme av forandringer i de små blodårene for eksempel på grunn av høyt blodtrykk.  Veldig uttalte hvit substans hyperintensiteter kan bety skade på aksonene. Det kan føre til saktere og/eller manglende signaloverføring mellom ulike hjerneområder. For at hjernen skal fungere optimalt er det viktig at signalene kommer raskt fram og til rett tid, for at alle hjerneområdene med sine ulike funksjoner skal fungere best mulig sammen.  

 

 

Forkalkninger og jernavleiringer 

Akkurat som det kommer forkalkninger og avleringer i andre organer med alderen, kan det samme skje i hjernen. Det  er typisk i dype kjerner med grå substans ( for eksempel basalgangliene) at slike forkalkninger opptrer hyppig med alderen. I moderate mengder betraktes dette som regel som en normal aldersforandring hos voksne personer. Figuren under viser små forkalkninger i basalgangliene i begge storhjerne-halvdelene hos en 85 år gammel person