Plan for kompetansespredning

Tjenestens kompetansespredningsplan bygger på følgene:

a. Undersøkelser over internett av praksis og behov ved landets sykehus i forhold til funksjonelle MR metoder og utredning av spesifikke pasientgrupper
b. Erfaringer fra møter om MR protokoll harmonisering på nasjonalt og regionalt nivå
c. Erfaringer fra igangsettelse av multisenter MR-studier
d. Undersøkelse av utdannelsestilbud innen fagfeltet for medisinere, radiologer og radiografer
e. Personlig kontakt med nevroradiologer og radiografer i Norge på faglige møter
f. Tilbakemelding på kurs og møtetilbud i regi av tjenesten

Tilbakemelding fra brukere og aktiv innhenting av informasjon fra brukere vil veilede innsatsområder over tid. 

Virkemidler/metoder

Fokusområde institusjoner

Sentral og lokal sykehus er institusjonene som ønsker konkrete råd mht bildekvalitet og opptaks- og analysemetoder. Dette formidles på en-en basis da behovene er ulike og via Snformasjon på hjemmesidene. Våre erfaringer er at regionale/nasjonale tiltak for harmonisering av MR opptak ofte som del av helseforetakenes prosess for likeverdig tilbud er bra inngangsport for gjennom gang av praksis og igangsettelse av endringer. Nasjonale multisenter studier er en annen ypperlig inngangsport til å etablere dialog og implementere praktiske endringer. Vi satser derfor på på en-en hjelp og å være aktive i nasjonale mulitsenter studier som benytter MR.
Mål: Etter ~5 år skal sentral og lokal sykehus ha hatt mulighet til å implementere aktuelle MR metoder, kvalitetssikret av den nasjonale tjenesten, og ha tilgang på anbefalte oppdaterte MR prokoller og analysemetoder via tjenestens hjemmesider.

 

Fokusområde fagfolk

Ferdigutdannet helsepersonell/annet fagpersonell på sykehus

Nevroradiologer, MR radiografer, kliniske spesialiteter. Erfaring tilsier at kompetansespredning må skje i fora der faggrupper naturlig møtes (som høstmøtet eller MR maskin leverandørenes fagdager), eller som kurs som gir uttelling i spesialist utdanningen, etterutdanning etc. Uformelle kurs/møter får svært dårlig oppslutning pga problemer med å få permisjon fra arbeidet.

Helsepersonell/ annet fagpersonell under utdanning 

Etablering av en nasjonal master i MR radiografi fra 2016 i tillegg til videreutdanning innen MR i Trondheim, er et virkemiddel her.
Mål: Etter ~5 år skal tjenesten ha enten fått inn mer undervisning innen fagfeltet i eksiterende tellende kurs eller opprette tellende kurs nasjonalt. Engasjere seg i den nye MR masterutdanningen med å tilby oppgaver.

 

Fokusområde pasientgrupper og nasjonale retningslinjer/anbefalinger/veiledere for MR:

Utvalgte pasientgrupper: Hjernetumor, traumatiske hjerneskader, utviklingsavvik (inkluderer asfyksi, for tidligfødsel) og aldring (inkluderer kognitive endringer, hjerneslag).  
Pasientgruppene er utvalgt basert på størrelse av gruppene, kostander for helsevesenet og etablerte kliniske register som muliggjør utarbeiding av forskningsbaserte retningslinjer/veiledere/anbefalinger mht diagnostikk/utredning med MR.

Utrede videre mulighet for nasjonalt kvalitetsregister for nevroradiologisk utredning med MR. Finnes ikke i Skandinavia, eller annet land/området som vi har brakt på det rene. 
Det er flere aktuelle pasientgrupper, for eksempel parkinson, ms, CNS infeksjoner etc. På sikt kan disse inkluderes i tjenestens arbeide, men ila de neste ~5 årene vil hovedfokus være på førstnevnte pasientgrupper. 

Mål: Etter 7-10 år etablering av nasjonale veiledere/retningslinjer/anbefalinger for utredning og oppfølging av gliomer, traumatiske hjerneskader, fødselsrelatert asfyksi, utviklingsavvik og skille mellom normal og akselerert aldring.

 

Modell for kompetansespredning

Klikk bilde for å forstørre