MR pulssekvenser

MR pulssekvenser beskriver fremgangsmåten for å ta MR-bilder. I prinsippet består enhver MR pulssekvens av 4 trinn. I trinn 1 blir protoner i vevet som skal avbildes eksitert (eksitasjonspuls), i trinn 2 manipuleres protoner for å gi ønsket bildekontrast, i trinn 3 mottas signal fra protoner når de går tilbake til utgangspunktet (relaksasjon) og til slutt i trinn 4 blir signalene behandlet og omdannet til et bilde.

Valg av pulssekvens avhenger av flere forhold. Først velger man en pulssekvens som gir den bildekontrasten man ønsker. Bildekontrast er gråtoneforskjeller mellom ulike vevstyper, for eksempel mellom fett og vann eller mellom sykt og frisk vev. Siden ulike vev har ulike relaksasjonsegenskaper, velges pulssekvens ut fra hva man vil framstille. For eksempel, ved mistanke om en spesiell sykdom vil man velge de MR sekvensene som framstiller og avdekker den aktuelle sykdommen best mulig. I tillegg vil man velge sekvenser som kan bekrefte eller avkrefte muligheten for sykdom som har liknede symptomer, men ikke samme biologiske utgangspunkt.

Hvis området man skal avbilde inneholder elementer som forstyrrer magnetfeltet, kan man velge en pulssekvens som er mer robust ovenfor magnetfelt inhomogenitet. Deretter velger man en pulssekvens som passer til pasienten som skal avbildes. For eksempel, er pasienten urolig, velger man en pulssekvens som har kort opptakstid. Som oftest er valg av pulssekvens et kompromiss mellom bildekvalitet og opptakstid.  Kort opptakstid gir ofte dårligere bildekvalitet, men blir opptakstiden for lang kan bildekvaliteten forringes av andre årsaker som for eksempel pasientbevegelse.

 

Spinn ekko og gradient ekko sekvenser

Spinn ekko sekvenser (forkortes SE-sekvenser) bruker radiofrekvente (RF) pulser til både eksitasjon og refokusering av protonene. RF puls har samme bølgelengde som brukes i FM-radio og mikrobølgeovn. Gradient ekko sekvenser (forkortes GRE eller GE-sekvenser) bruker også en RF-puls til eksitasjon, men refokusering skjer ved å indusere endringer i magnetfeltet ved bruk av mindre elektromagneter kalt gradienter . Sammenlignet med SE-sekvenser er GRE-sekvenser ofte raskere, men mindre robuste ovenfor inhomogeniteter  i magnetfeltet. GRE-sekvenser vil også avsette mindre varme i vevet (specific absorpsion rate eller SAR) fordi de bruker færre RF-pulser.

Ulike typer spinn ekko sekvenser
-
Spinn ekko (SE)
- Turbo spinn ekko (TSE)
- Ultrafast spinn ekko (UFSE, single shot teknikk)

Ulike typer gradient ekko sekvenser
- Gradient ekko (GRE eller GE)
- Spoiled gradient ekko
- Coherent gradient ekko
- Ultrafast gradient ekko

Mer å lese
NIH

 

Inversion Recovery sekvenser

Inversion recovery sekvenser er basert på spinn ekko sekvenser og tar utgangspunkt i enten T1, T2 eller PD vekting. Ved bruk av en spesiell RF-puls kalt inversjonspuls, kan signal fra vann eller fett undertrykkes. Inversjonspulsen sendes før eksitasjonspuls. Tiden mellom inversjonspulsen og eksitasjonspulsen kalles inversjonstiden, eller på engelsk time to inversion (TI). For å undertrykke signalet fra fett, kan man bruke Inverison Recovery (IR) eller Short Tau Inversion Recovery sekvenser (STIR). For å slå ut signal fra vann kan man bruke en Fluid Attenuation Inverison Recovery (FLAIR) sekvens.

Mer å lese
Radiopaedia eller Imaios

 

Diffusjonsvektede sekvenser

Diffusjon er tilfeldige mikroskopiske bevegelser av vannmolekyler (protoner) som skyldes termisk energi. Diffusjonsvektede sekvenser er basert på spinn ekko eller gradient ekko, og bruker en ekstra magnetfeltendring (gradient) for å markere vannmolekyler som har beveget seg slik at diffusjon kan måles. I områder med høy diffusjon vil vannmolekyler bevege seg lenger, som gir lavere MR-signal. I områder med lav diffusjon vil vannmolekyler bevege seg lite og gi et høyt MR-signal.

Ved å bruke flere gradienter som induserer endringer i magnetfeltet kan man i tillegg til å måle graden av diffusjon og retningen av diffusjon. Denne teknikken kalles for diffusjon tensor avbildning (på engelsk diffusion tensor imaging, forkortet til DTI), og krever at diffusjon måles i minimum 6  ulike retninger.

Mer å lese
Brainlab