MR bildekontrast

MR bildekontrast er gråtoneforskjell mellom ulike vevstyper. Eksempel på vevstyper er vann, fett, muskel, i tillegg ulike sykdomstilstander som ødem, blødning eller svulster. Under er en liste over de vanligste MR bildekontrastene

T1 kontrast

T1 kontrast eller vekting avbilder T1-relaksasjonstid i de underliggende vevstypene. T1-relaksasjonstid beskriver hvor raskt magnetisk likevekt i et spesifikt vev gjenvinnes etter en eksitasjonspuls (gjenvinning av longitudinal magnetisering). Kort relaksasjonstid gir høyt signal. Fett har kort T1-relaksasjonstid og blir derfor lyst i T1-vektede bilder mens vann har lang T1-relaksasjonstid og ser mørkt ut. T1 vekting er også den beste MR sekvensen for paramagnetiske kontrastmiddel (for eksempel gadoliniumholdig kontrast).

 

Bruksområde
Bilder med T1 kontrast gir et godt anatomisk bilde av hjerne. Ulike hjernestrukturer som grå og hvit subtans, basale ganglier og ventrikkelsystem er lett gjenkjennelig på T1 bilder. T1 kontrast kan også kombineres med MR kontrastmiddel (for eksempel gadolinium kontrastmiddel) som brukes til å avdekke noen typer hjernesvulster (glioblastomer, meningiomer), infeksjoner eller liknede prosesser hjernen som bryter ned blod hjerne barrieren.

Egnede MR sekvenser
Spinn ekko
- Spinn ekko
- Fast spinn ekko
- Ultra fast spinn ekko
Gradient ekko
- Gradient ekko
- Spoiled gradient ekko
- Ultra fast spoiled gradient ekko

T2 kontrast

T2 kontrast eller vekting avbilder T2 relaksasjonstid i de underliggende vevstypene. T2 relaksasjonstid er hvor raskt den transversale vevsmagnetiseringen tapes etter eksitasjonspuls. Lang relaksasjonstid gir høyt signal og kort relaksasjonstid gir lavt signal. Vann har lang relaksasjonstid og er derfor lyst, mens fett har kort relaksasjonstid og er mørkt*

*Ved konvensjonll spinn ekko sekvens blir fett mørkt. Men ved turbo spinn ekko sekvens blir fett lyst. I praksis vil all fett være lyst på T2-vektet bilde da T2 avbilding foregår hovedsakelig med turbo spinn ekko sekvenser. Dette fenomenet skyldes J-coupling mellom protoner.

*SE: Spinn ekko; TSE: Turbo spinn ekko; HASTE: Ultrafast spinn ekko

Bruksområde
Bilder med T2 kontrast gir også et godt anatomisk bilde av hjernen, særlig strukturer som inneholder mye væske «lyser opp» på T2 bilder. Eksempler på tilstander kan være cyster, svulster, demyeliniserende sykdom (MS), ødem og traumatisk hjerneskade.

Egnede MR pulssekvenser
Spinn ekko
- Spinn ekko
- Fast spinn ekko
- Ultrafast spinn ekko

T2 kontrast med vann undertrykking (FLAIR kontrast)

FLAIR kontrasten ligner på T2-kontrast. Ved bruk av en inversjonspuls undertrykkes signal fra fritt flytende vann (for eksempel cerebrospinal væske). FLAIR kontrasten egner seg godt i situasjoner der signal fra vann er forstyrrende, for eksempel for å skille fritt vann fra økt vannmengde i hjernevev (vaosgent ødem). Fritt flytende vann (for eksempel i ventrikkelsystemet) vil være undertrykt og dermed ikke gi fra seg signal, mens vannet som er bundet i hjernevevet vil lyse opp.

Bruksområde

FLAIR kontrast kan brukes til identifikasjon av ødem i hjernen som kan skyldes underliggende hjernesvulst, skade eller hjerneslag. I tillegg kan FLAIR kontrasten visualisere sykdom i de små blodårene i hjernen (mikroangiopati) i forbindelse med aldring og traumatisk aksonal skade (traumatic axonal injury TAI) ved hodeskader.

Egnete MR pulssekvenser
Inversion recovery
- Long tau inversion recovery

T2* Kontrast

T2* kontrast eller vekting er også basert på T2 kontrast, og måler tap av transversal magnetisering. I områder med ujevnt magnetfelt (feltinhomogenitet) forårsaket av for eksempel lokale ansamlinger av blod, jernavleiringer eller kalk vil vevsmagnetisering tapes fortere sammenlignet med andre områder uten disse forandringene. T2* kontrast er kun tilgjengelig med gradient ekko sekvenser. Dette er fordi refokuseringspulsen i en TSE sekvens vil kompensere for inhomogenitetene og føre til at T2* kontrasten forsvinner. For å øke sensitiviteten for T2* kontrast kan man kompensere for blodfløde da får man susceptibility weighted imaging (SWI).

Bruksområde
T2* kontrast brukes til identifikasjon av misdannelser av blodårer (karmalformasjon) og små blødninger i hjernevet (mikroblødninger). Mikroblødninger kan være traumatisk betinget (f.eks etter trafikkulykke) og er et kjennetegn på traumatisk aksonal skade (TAI).

Egnete MR pulssekvenser
Gradient ekko
- Gradient ekko
- Susceptibility weighted imaging (SWI)

PD kontrast

PD står for proton density (engelsk for proton tetthet), og måler tetthet av hydrogen atomer (protoner) i vann og noen fett molekyler.

Bruksområde
Brukes ikke så ofte i avbilding av hjerne

Egnete MR-pulssekvenser
Spinn ekko
- Spinn ekko
- Fast spinn ekko
- Ultra fast spinn ekko

Diffusjon kontrast

Ved bruk av standard diffusionssekvenser får man diffusjonsvektede bilder (diffusion weighted images (DWI)) som gir et kvalitativt uttrykk for graden av diffusion i vevet. Områder med høyt signal er områder med lav diffusjon (stor diffusjonsrestriksjon), områder med lavt signal er områder med høy diffusion (lav diffusjonsrestriksjon).

Fra de diffusjonsvektede bildene (DWI) kan man beregne appararent diffusion coefficient (ADC) som er et kvantitativt mål for diffusjon uttrykt i mm2/s (hastighet på diffusjon gitt i kvadrat millimeter per sekund).  På ADC bilder er områder med lav signal områder med lite diffusion, områder med høy signal er områder med høy diffusjon.

Bruksområde
Diffusjonsvektede bilder brukes til identifikasjon av områder med endrede diffusjonsegenskaper. For eksempel, ved hjerneslag vil diffusjonsegenskapene endres raskt på grunn av utvikling av cytotoksisk ødem (link til radiopaedia). Disse ødemforandringer er lett synlig og kan ses tidlig i et hjerneslag forløp. Cytoksisk ødem kan også ses ved traumatisk hjerneskade og er et tegn til mulig diffus aksonal skade. Enkelte hjernesvulster har økt celletetthet som gir endrede diffusjonsegenskaper. For avanserte diffusjonssekvenser som diffusion tensor imaging (DTI), trykk her.

Egnete MR-pulssekvenser
- Spinn ekko ekko planar imaging
- Gradient ekko ekko planar imaging